Albercik.pl - darmowe artykuły na Twoją stronę

Witaj Guest

Szukaj Artykułu:


Albercik.pl - darmowe artykuły na WWW » Praca » Utrata zasiłku przez bezrobotnego

Utrata zasiłku przez bezrobotnego

autor: Andrzej Łopka | artykuł do pobrania

zamieszczono: 13.04.2011 13:28, przeczytano razy: 1306, słów: 435


Powiatowy Urząd Pracy ma prawo zaprzestać wypłaty zasiłku bezrobotnemu, jak również pozbawić go statusu osoby bezrobotnej, jeżeli taka osoba dorabia, odmawia szkolenia lub choruje nieprzerwanie dłużej niż 90 dni.


Osoba bezrobotna ma obowiązek zgłaszania się w swoim właściwym terytorialne powiatowym urzędzie pracy (PUP) w uzgodnionych terminach, w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. Przybycie do PUP jest gotowością bezrobotnego do podjęcia pracy. Dyrektor PUP wydaje decyzję o wykreśleniu osoby bezrobotnej z rejestru i pozbawieniu prawa do zasiłku, jeżeli ta nie będzie się stawiać w urzędzie. Jeżeli zajdą szczególne okoliczności nieobecności i bezrobotny je uzasadni i rzetelnie usprawiedliwi w ciągu 7 dni , decyzja nie zostanie wydana. Taką przyczyną w szczególności może być choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

PUP ma prawo skierować osobę bezrobotną na szkolenie , staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne lub zaproponować inne formy pomocy. Jeśli po skierowaniu bezrobotny nie podjął wymienionych form aktywizacji lub z własnej winy je przerwał, traci również prawo do zasiłku a status bezrobotnego traci odpowiednio na czas:

     

  • 120 dni przy pierwszej odmowie;
  • 180 dni przy drugiej odmowie; 
  • 270 dni przy trzeciej i każdej kolejnej odmowie.
  •  

Prawo do zasiłku zostanie utracone również, jeżeli bezrobotny będzie niezdolny do pracy na skutek choroby lub będzie przebywał w zamkniętym ośrodku odwykowym nieprzerwanie przez 90 dni. Ma to zastosowanie również do tych osób, które w zamkniętym ośrodku lub na zwolnieniu przebywały z przerwami nie dłuższymi niż 30 dni. Bezrobotny przestaje nim być z upływem 90. dnia leczenia.

W PUP mogą się rejestrować także absolwenci co najmniej szkół gimnazjalnych. Osobę taką może przyjąć na praktykę przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). Absolwent, w dniu rozpoczęcia praktyki nie może mieć więcej niż 30 lat. Osoba taka nie będzie mieć prawa do zasiłku, jeżeli w trakcie praktyki otrzyma miesięcznie kwotę wyższą od połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2011 roku – 693 zł). Praktykant nie musi stawiać się w PUP w celu przyjęcia propozycji pracy czy innej formy pomocy.

Osoba bezrobotna praktycznie nie może osiągać dochodów z jakiejkolwiek pracy zarobkowej bez ryzyka utraty statusu bezrobotnego. Może natomiast osiągać niektóre przychody, inne niż z pracy, np. z najmu ale do wysokości połowy płacy minimalnej miesięcznie. Bez obawy o utratę statusu osoby bezrobotnej może osiągać przychody (dochody) w dowolnej wysokości z niektórych dochodów kapitałowych, np. z tytułu odsetek lub innych przychodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

 

o Autorze

Autor jest doradcą podatkowym

http://podatkifinanse.blogspot.compowiadom znajomych o tym artykule:

oceń Artykuł:

Nikt jeszcze nie zagłosował na ten artykuł, bądź pierwszy/pierwsza!komentarze wspierane przez Disqus

Powered by ArticleMS from ArticleTrader